กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวนภัสกร โลหะ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางศิริพร ชัมภูธนะ
ครู คศ.3

นายจันทา พิมพ์อักษร
ครู คศ.2

ว่าที่ร้อยตรีพิรชัช คงยืน
ครู คศ.1

นางสาวดัชณี ศรีวะปะ
ครู คศ.1

นางสาวอัจฉราพรรณ โยธาศรี
ครู คศ.1

นางสาวปัทมาวดี ศรีเมือง
ครู คศ.1

นายปรัชญา ช่วยเจริญ
ครู คศ.1

นางสาวอุไรรัตน์ โคตรประทุม
ครู คศ.1

นางสาวฐิติรัตน์ ปล้องใหม่
ครูผู้ช่วย

Arsenio Jr. M. Nunez
ครูอัตราจ้าง