ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวนภัสกร โลหะ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางศิริพร ชัมภูธนะ
ครู คศ.3

นายจันทา พิมพ์อักษร
ครู คศ.1

ว่าที่ร้อยตรีพิรชัช คงยืน
ครู คศ.1

นางสาวเกวรินทร์ บัวเขียว
ครู คศ.1

นางสาวดัชณี ศรีวะปะ
ครู คศ.1

นางสาวอัจฉราพรรณ โยธาศรี
ครู คศ.1

นางสาวปัทมาวดี ศรีเมือง
ครู คศ.1

นายปรัชญา ช่วยเจริญ
ครูผู้ช่วย

นางสาวอุไรรัตน์ โคตรประทุม
ครูผู้ช่วย