ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางอนงค์ สิงห์แดง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายสมควร มักอาน
ครู คศ.3

นางสาวปัทมา จีนดี
ครู คศ.2

นางสาวฐิติชญา ตั้งอารุณ
ครู คศ.1

นายสมคิด ทับไทร
ครู คศ.1