กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายสมคิด ทับไทร
ครู คศ.1

นายสมควร มักอาน
ครู คศ.3

นางสาวฐิติชญา ตั้งอารุณ
ครู คศ.1