ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ลูกจ้างชั่วคราว

นางสุดา สุวรรณ
งานบริการ

นางอภิญญา หนูไข่
งานสหกรณ์

นางฐิติมา ตั่นติกุล
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางแววมยุรา แจ่มพิศ
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ

นายอนันต์ แดงไผ่
พนักงานขับรถ

นางสาวอรณิชา อินทฤทธิ์
เจ้าหน้าที่พัสดุ

นายสุชล เกตุแก้ว
งานบริการ

นางพรทิพย์ ทองฉิม
งานบริการ

นายเอกณรินทร์ งามถิ่น
งานบริการ

นายเสนอ พรมเนตร
ยาม (กลางวัน)

นางสาวเสาวนีย์ ธนบัตร
งานบริการ

นายสมชาย โพธิ์เงิน
ยาม (กลางคืน)