ลูกจ้างชั่วคราว

นางฐิติมา ตั่นติกุล
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายอนันต์ แดงไผ่
พนักงานขับรถ

นายสุชล เกตุแก้ว
พนักงานบริการ

นายเอกณรินทร์ งามถิ่น
พนักงานบริการ

นายเสนอ พรมเนตร
ยาม (กลางวัน)

นางพรทิพย์ งามถิ่น
พนักงานบริการ

นางสาวนราพร ชูภู่
ลูกจ้างชั่วคราว

นางสาวอังคณา ทวีผล
เจ้าหน้าที่พัสดุ

นางพรทิพย์ ทองฉิม
พนักงานบริการ

นายสมชาย โพธิ์เงิน
ยาม (กลางคืน)