กลุ่มงานแนะแนว

นางสาวสุปรีญา ชูสังข์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มงานแนะแนว

นางสาวฐิติชญาน์ ชุมทอง
ครู คศ.1