ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มงานบรรณารักษ์

นางลำใย ชูประดิษฐ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มงานบรรณารักษ์

นางสาวปิลันธน์ แซ่หลี
ครู คศ.1