กลุ่มงานบรรณารักษ์

นางลำใย ชูประดิษฐ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มงานบรรณารักษ์