ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางจิราภรณ์ จันทร์เจริญ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวสุชาวลี เพชรดี
ครู คศ.2

นายสมพร ทองอ่อน
ครู คศ.1

นางอรยา สุริยะโชติ
ครู คศ.1