กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางจิราภรณ์ จันทร์เจริญ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวสุชาวลี เพชรดี
ครู คศ.2

นางอรยา สุริยะโชติ
ครู คศ.1