กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายเกียรติพงศ์ ศรีม่าน
ครู คศ.1

นายทวีศิลป์ ศรีอักษร
ครู คศ.2

นางสาวมาลัย ฉั่ววิเชียร
ครู คศ.1

นายนพรัตน์ เกิดรอด
ครู คศ.1