ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายจเรวัฒน์ รักษา
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายเกียรติพงศ์ ศรีม่าน
ครู คศ.1

นายทวีศิลป์ ศรีอักษร
ครู คศ.1

นายนพรัตน์ เกิดรอด
ครู คศ.1