ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางเดือนเพ็ญ ทองประดิษฐ์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายสุวิชา อักษรศรี
ครู คศ.2

นายศักดิ์รินทร์ โชติพฤกษ์
ครู คศ.2

นางจารุวรรณ ด้วงงาม
ครู คศ.1

นางชุรีกรณ์ บุญเกื้อ
ครู คศ.1

นางสาวมัลลิกา อภิชนังกูร
ครูผู้ช่วย

นางสาววันเพ็ญ บุญมี
ครูทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน

นายธนากร หิรัญวงษ์
พนักงานราชการ

นางสาวอังคณา ธนบัตร
ครูอัตราจ้าง (สังคมศึกษา)