กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางเดือนเพ็ญ ทองประดิษฐ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางจารุวรรณ ด้วงงาม
ครู คศ.2

นางชุรีกรณ์ บุญเกื้อ
ครู คศ.1

นางสาวมัลลิกา อภิชนังกูร
ครู คศ.1

นายนพดล ถวนกูล
ครูผู้ช่วย

นายธนากร หิรัญวงษ์
พนักงานราชการ