กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางผ่องฉวี ปาละมุล
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางชลธิชา เนาวพลชัยรัตน์
ครู คศ.3

นางพิมพิมล ศรีสุวรรณ
ครู คศ.3

นายวรรณศักดิ์ เนาวพลชัยรัตน์
ครู คศ.3

นายพิทธพนธ์ พิทักษ์
ครู คศ.3

นางทัศวรรณ์ ชัยฉลาด
ครู คศ.1

นางจันทิมา จันทร์ภิรมย์
ครู คศ.1

นางสาวอีมาน คาร์เง็ง
ครู คศ.1

นายศราวุช เสาวนิช
ครู คศ.1

นางสาวกนกวรรณ เริ่มแต่ง
ครู คศ.1

นายอิบรอเฮม ลาเต๊ะ
ครู คศ.1

นางสาวปาริตา กุวลัยรัตน์
ครู คศ.1

นางสาวอัญชลี อิ่มหุ่น
ครูผู้ช่วย