ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางผ่องฉวี ปาละมุล
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางชลธิชา เนาวพลชัยรัตน์
ครู คศ.3

นางจิดาภา อาวุธเพชร
ครู คศ.3

นางพิมพิมล ศรีสุวรรณ
ครู คศ.3

นางลักขณา พรมพัตร
ครู คศ.3

นายวรรณศักดิ์ เนาวพลชัยรัตน์
ครู คศ.2

นายพิทธพนธ์ พิทักษ์
ครู คศ.2

นางทัศวรรณ์ ชัยฉลาด
ครู คศ.1

นางจันทิมา จันทร์ภิรมย์
ครู คศ.1

นางสาวอีมาน คาร์เง็ง
ครู คศ.1

นายศราวุช เสาวนิช
ครู คศ.1

นางสาวกนกวรรณ เริ่มแต่ง
ครูผู้ช่วย

นายอิบรอเฮม ลาเต๊ะ
ครูผู้ช่วย

นางสาวปาริตา กุวลัยรัตน์
ครูผู้ช่วย