ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสุรีย์พร เพชรประดับ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวกาญนิการ์ ซื่อตรง
ครู คศ.1

นางสาวสุภัสสร จโนพล
ครูผู้ช่วย

นางสาวธิดาภรณ์ บุญพา
ครูผู้ช่วย

ว่าที่ร้อยตรี เศรษฐพงศ์ แพงแก้ว
ครูผู้ช่วย

นายฤทธิเกียรติ สุวรรณฤทธิ์
ครูอัตราจ้าง