กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสุรีย์พร เพชรประดับ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวกาญนิการ์ ซื่อตรง
ครู คศ.2

นางสาวสุภัสสร จโนพล
ครู คศ.1

นางสาวธิดาภรณ์ บุญพา
ครู คศ.1

ว่าที่ร้อยตรี เศรษฐพงศ์ แพงแก้ว
ครูผู้ช่วย

นางสาวมัลลิกา ศานติประพันธ์
ครูผู้ช่วย