คณะผู้บริหาร

นายประเสริฐ รักร่วม
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวปัทมา จีนดี
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
อีเมล์ : pattama@kraburiwit.ac.th

นางวัลภา อินทรกำเหนิด
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
อีเมล์ : wanlapa@kraburiwit.ac.th