คณะผู้บริหาร

นางสาวกาญจนา พรหมวงศ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
อีเมล์ : kanchana@kraburiwit.ac.th

นางสาวปัทมา จีนดี
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
อีเมล์ : pattama@kraburiwit.ac.th

นางวัลภา อินทรกำเหนิด
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
อีเมล์ : wanlapa@kraburiwit.ac.th

นางสาวศริณทิพย์ มิตรพัฒน์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
อีเมล์ : sarintip@kraburiwit.ac.th