ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายจรูญ อมฤตโกมล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนกระบุรีวิทยา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ธันวาคม 2558 - ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : นายสมควร มักอาน
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นางชลธิชา เนาวพลชัยรัตน์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นางศิริพร ชัมภูธนะ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :